งานศิลปหัตถรรมครั้งที่ 65 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2015 เวลา 19:52 น.

                        เหรียญรางวัลที่ได้รับจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

เข้าร่วม

2

8

11

2


 

   

 

 

   

สรุปผลรางวัลที่แข่งขัน  “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  65”                                                        

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน  2558

ตามรายละเอียดดังนี้

 

 

ลำดับที่

รายการที่แข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

รายชื่อนักเรียน

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

เข้าร่วม

1

หนังสือเล่มเล็ก

.4-6

ครูรัตนกุล  บำรุงลาภ

เด็กชาบสุกฤษฎิ์  เมธีสุทธิพงศ์

เด็กหญิงจินันท์  อินทรักษา

เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตประพัฒน์พันธ์

   

P

 

2

มารยาทไทย

.4-6

ครูยศกร  ขัดศิริ

เด็กชายสหรัฐ  พ่วงจีน

เด็กหญิงปาลิตา  เจริญยิ่ง

 

P

   

3

สิ่งประดิษฐ์

ป.4-6

ครูดาวนภา  เกิดสบาย

เด็กชายเจนณรงค์  ถารีภาค

เด็กหญิงดารณี  ปิ่นปั้น

เด็กหญิงอินทิรา  แซ่ห่าน

   

P

 

4

สวนถาด

ป.4-6

ครูจินตนา  จตุราวิชานันท์

เด็กชายธนทัต  กลิ่นทอง

เด็กชายนริส   ยอดเจริญ

เด็กชายวิชชากร  ทองชมภู

   

P

 

5

การแปรรูปอาหาร

ป.4-6

ครูชลิดา  นุชบางเดื่อ

เด็กหญิงอารยา  ทองญวน

เด็กหญิงศิรินทิพย์   ทองแฉ่ง

เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกตุอ่ำ

 

P

   

6

โครงงานอาชีพ

ป.4-6

ครูพิณทิพย์  ธนาวัฒนกุล

เด็กหญิงนริศรา  ทองศรี

เด็กหญิงณิชา  เพชรแก้ว

เด็กชายธนดล  ถมทรัพย์

 

P

   
               
               
               
               

ลำดับที่

รายการที่แข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

รายชื่อนักเรียน

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

เข้าร่วม

7

อาหารจานเดียว และขนมไทย  ป.4-6

ครูนปภา   นิลน้อย

เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แซ่ บั้ง

เด็กหญิงมณีมุกดา  ตะพานนาค

เด็กหญิงกิตติวรรณ  ยิ้มท้วม

 

P

   

8

น้ำพริก เครื่องเขียง

ป.4-6

ครูนปภา  นิลน้อย

เด็กชายธนบดี   จุพิมาย

เด็กหญิงนนทิชา  บางหลวง

เด็กหญิงกรกฎ  ชวดสง

 

P

   

9

เครื่องร่อนกระดาษ

ป.4-6

ครูยศกร  ขัดศิริ

เด็กชายอัษฎากร  ตะพานนาค

เด็กชายกิติภัทร  ศรีสุข

     

P

10

การผูกเงื่อน           เดินทรงตัว

ป.1-3

ครูเอกลักษณ์  สายศิลลา

เด็กหญิงมนชนก  โพธิ์วรรณ

เด็กหญิงชญานี  กลิ่นทอง

เด็กหญิงมัชฌิมา  กิตติเสรีวงศ์

เด็กหญิงภูริทรา  หลำวรรณะ

เด็กหญิงพริมา  นรขุน

เด็กหญิงฮัยฟา  บริสุทธิ์

   

P

 

11

การใช้เข็มทิศ

ป.4-6

ครูเอกลักษณ์  สายศิลลา

เด็กชายเกียรติยศ  มีทรัพย์มั่น

เด็กชายพงศ์พิทักษ์  เกตุสุวรรณ

เด็กชายนราวิชญ์  แสงอินทร์

เด็กชายภูมิพัฒน์

   

P

 

ลำดับที่

รายการที่แข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

รายชื่อนักเรียน

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

เข้าร่วม

12

ร้องพลงสากล

ป.4-6

ครูวิรัตน์   เกตุคง

เด็กหญิงนวพร  จันทรวงศ์ไพศาล

P

     

13

ศิลป์สร้างสรรค์

ป.4-6

ครูดาวนภา  เกิดสบาย

เด็กหญิงครินทร์ทิพย์  ดวงรัตน์

 

P

   

14

ศิลป์สร้างสรรค์

ป.1-3

ครูเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันธุมชัย

   

P

P

15

วาดภาพระบายสี

ป.1-3

ครูเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์

เด็กหญิงปัทมพร   เพ็ชรบัว

 

P

   

16

วาดภาพระบายสี

ป.4-6

ครูเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์

เด็กหญิงปภาพิต  แพรแก้ว

   

P

 

17

ปะติด

ป.1-3

ครูเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์

เด็กหญิงวิลาสินี  หอมชื่น

เด็กหญิงสุภัชญา  ผู่พิพัมน์

   

P

 

18

ปะติด

ป.4-6

ครูเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์

เด็กหญิงอณิศา  พานทอง

เด็กชายชยุตม์  เรืองงาม

P

     

19

ปั้นปะติมากรรมนูนต่ำ

ป.1-3

ครูเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์

เด็กชายธนณัฏฐ์  ฉายจีราวัฒน์

เด็กหญิงธัญชนก  ลาภถาวร

เด็กชายศุภปราณ  ปานประยูร

 

P

   

ดับที่

รายการที่แข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

รายชื่อนักเรียน

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

เข้าร่วม

20

ปั้นปะติมากรรมนูนสูง

ป.4-6

ครูเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์

เด็กชายณัฐชนน  เมฆกวี

เด็กหญิงชื่นนภา  อยู่เสนาสน์

เด็กชายพลาทิตย์  เจริญสุข

   

P

 

21

ป.4-6

ครูดวงฤทัย  ใยบัว

เด็กหญิงธัญญามาศ  วงสกุล

เด็กชายปรัชญา  เพชรศรี

     

P

22

E –BooK

ป.4-6

ครูดวงฤทัย  ใยบัว

เด็กหญิงสิริกาญจน์  ผู่พิพัฒน์

เด็กหญิงณัฐนิชา  สัณฐิติจิรวงศ์

   

P

 

23

Paint

ป.1-3

ครูดวงฤทัย  ใยบัว

เด็กหญิงณิชชากานต์  ทองชมพู

เด็กชายวชิรวิทย์  นิลาพันธ์

   

P

 

 

 

Share